44. 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 56

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Скица-извадка от действащ ПУП-РП с нанесени комуникации за имот извън границите на населеното място;
  • Одобрена схема за разположение на обекта с нанесени размери;
  • Документ за собственост /договор за отдаване под наем на заетата от обекта площ- за чужди имоти/ заверено от сосбственика „вярно с оригинала“ или оригинал за сверка;
  • Документ за заплатена такса.

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата