45. 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 157, ал. 2; чл. 158, ал. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Договор за авторски надзор;
  • Договор със строител / при строителство по стопански начин – договор с технически ръководител;
  • За строежите от IV-та и по-висока категория – договор с лице упражняващо строителен надзор;
  • Копие от разрешение за строеж, при положение, че е издадено преди повече от 3 години;
  • При проверката се представя одобрен инвестиоционан проект;
  • Одобрени проекти ПБЗ и ПУСО - при приложимост; 
  • Актове и протоколи, съставени по реда на Наредба № 3/2003г., удостоверяващи извършените СМР – при приложимост.
  • Документ за заплатена такса.

Място за извършване на АУ : Общински център; На мястото на строежа


Срок за извършване на услугата: 7 дни 

Такса/цена за извършване на услугата: По тарифа приета от ОбС


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата