50. 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Нормативно основание: Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 13, ал. 4; чл. 13, ал. 5; чл. 13, ал. 6; чл. 13, ал. 7

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документи за собственост и други , които доказват, че лицето е заинтересовано от извършването на услугата;
  • Документ за платена такса

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 32 лв./20 лв.-удостоверение; 12 лв.-скица/ 


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата