53. 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 192; чл. 193

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост и актуална скица за господстващите имоти - за имоти извън границите на населеното място;
  • Влязъл в сила парцеларен план на обекта, съгласуван с експлоатационните дружества и други съгласно изискванията;
  • Копие от нотариално заверено пълномощно при упълномощаване;

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  Повече от 30 дни

Такса/цена за извършване на услугата: Сумата съгл. заповедта


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата