Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 141, ал. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост;
 • договор за предоставено право на строеж; влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
 • Виза за проектиране в случаите по чл.12, ал.3, чл.41, ал.2, чл.50, 51, 58, 59, чл.133, ал.6 и чл.134, ал.6 от ЗУТ;
 • Три копия от инвестиционен проект с обхват и съдържание, определени с Наредба №4, в т.ч.  и на отклонения от общите мрежи и съоръжения  на техническата инфраструктура;
 • Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство, Закона за пътищата или друг специален закон  / в случаите, когато се изисква/;
 • Предварителна оценка за съответствието на инвестиционните проекти за съответствие с предвижданията на ПУП, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите, съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност м/у отделните части на проекта, съгласно чл.142, ал.2 от ЗУТ;
 • Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по: а/ чл.38, ал.3 и 4 от ЗУТ при преустройства в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост; б/чл.39, ал.2 от ЗУТ при промяна на предназначението на част или на цяла сграда в жилищни зони, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване;  в/чл.183, ал.1 от ЗУТ при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот -договор в нотариална форма с останалите собственици; г/чл.183, ал.2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване на сграда-етажна собственост-Договор за учредяване право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулиран поземлен имот в нотариална форма и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост;
 • Технически паспорт на сградата, при условие, че се иска основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройство, реставрация и адаптация;
 • Други.............. ;
 • Квитанция  за платена такса;

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  По тарифа на ОбС

Прикачени файлове

предишна
 • Стожер
  25° C
  ниска облачност
 • Победа
  25° C
  ниска облачност
 • Карапелит
  25° C
  ниска облачност
 • Овчарово
  25° C
  ниска облачност
 • Ведрина
  25° C
  ниска облачност
следваща
#
#
Нагоре