62. 2044 Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура

Нормативно основание: Закон за общинската собственост - чл. 8, ал.1;

Закон за опазване на земеделските земи - чл. 21, ал. 1;

Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 30, ал. 3

Необходими документи за извършване на услугата:

  •  Заявление по образец;
  •  Документи, доказващи правата на възложител на техническата инфраструктура / за собственост, договор за концесия или др./
  •  Схема или предварителен подробен устройствен план-парцеларен план;
  •  Задание съставено от възложителя, обосноваващо необходимостта от изграждането на съоръжението

Място за извършване на АУ : Общински център 

Срок за извършване на услугата:  Повече от 30дни 

Такса/цена за извършване на услугата


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата