65. 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 124a, ал. 3; чл. 124a, ал. 7

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост /договор за концесия и др.;
  • Задание съставено от възложителя, обосноваващо необходимостта от изработката на плана, придружено от опорен план, съгласувателни писма от МК, МОСВ и др.
  • Скица с  предложение за исканото изменение; Писмено съгласие на собствениците на съседните УПИ , в които се иска свързано ниско застрояване, съгласно чл.21 , ал.4 от ЗУТ;
  • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи в случаите по чл.17, ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ.
  • Документ за платена такса

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата

14 дни– в населените места

над 30 дни– извън населените места

Такса/цена за извършване на услугата: 15 лв. за новообразуван имот


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата