66. 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 1; чл. 154, ал. 5

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост;
  • Три копия от инвестиционен проект за изменението в необходимия обхват и съдържание;
  • Оценка за съответствието на инвестиционния проект  със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ;
  • Оценка за съответствието на част „Конструктивна”извършена от физически лица изпълняващи технически контрол по част „Конструктивна”, включени в списъка на Камарата на инженерите;
  • Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие по ЗООС, ЗБР, ЗКН, ЗП или друг специален закон  / в случаите, когато се изисква/;
  • Предварителни договори с експлоатационните дружества (при необходимост);
  • Документи, доказващи наличието на съгласия, изискващи се по чл.154 ал.5 от ЗУТ при промяна на: конструкцията, предназначението на обекти, общи инсталации, вида и трасето на преносни проводи;
  • Други.............. ;
  • Квитанция  за платена такса;

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  По тарифа приета от ОбС


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата