67. 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 3; чл. 177, ал. 4

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Искане по образец
 • Технически паспорт на строежа;
 • Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право на строеж в чужд  имот по силата на специален закон;
 • За обекти от /четвърта категория/ сe изисква окончателен доклад от лицето упражняващо строителен надзор, придружен от пълномощно или лиценз за упражняване на дейността;
 • Разрешение за строеж / акт за узаконяване/;
 • Екзекутивна документация;
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива;
 • Заверена заповедна книга; Акт образец 14 за приемане на конструкцията; Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения; Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
 • Удостоверение от агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ  за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
 • Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • Други документи, изискващи по законосъобразно спецификата на строежа;

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: По тарифа приета от ОбС


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата