68. 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 181, ал. 2;

Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост /отстъпено право на строеж/ /оригинал и копие/;
  • Разрешение за строеж;
  • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;
  • Констативен акт обр.3 и други актове и протоколи съставяни по време на строителството;
  • Акт за приета конструкция (обр.14 по Наредба 3 от 2003год.)
  • Квитанция за платена такса

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  20 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата