71. 2083 Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 140

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Копие на документ за собственост и оригинал за справка;
  • Документи, доказващи съгласие в случаите на: а) чл. 38, ал. 3 и 4 от ЗУТ при преустройства в съществуваща жилищна сграда с режим на етажна собственост: - нотариално заверено съгласие или решение на общо събрание заедно с нотариално заверено съгласие на всички собственици на жилища - непосредствени съседи на обекта; чл. 39, ал. 2 от ЗУТ  при промяна на предназначението на част или на цяла сграда  в жил.зона, когато преустройството е свързано с масов достъп на външни лица и наднормено за зоната шумово и друго замърсяване -  освен съгласията по чл. 38  и нотариално заверено съгласие от всички собственици и носители на ограничени вещни права в съседни поземлени имоти; чл. 183, ал. 1 от ЗУТ  при нов строеж, надстрояване или пристрояване в съсобствен урегулиран поземлен имот- договор в нотариална форма с останалите собственици; чл. 183, ал. 2 от ЗУТ при надстрояване или пристрояване  на сграда -етажна собственост -договор за учредяване на право на надстрояване или пристрояване със собственика на урегулирания поземлен имот в нотариална форма  и декларация с нотариална заверка на подписите от всички собственици в етажната собственост;
  • Документ за платена такса

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  20 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата