73. 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Нормативно основание: Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 52, ал. 5, във връзка с

Закон за устройство на територията - чл. 175

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Геодезическо заснемане на строежа на хартиен и на магнитен носител (в цифров вид);
  • Копие на Документ за собственост;
  • Квитанция за платена такса.

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни 

Такса/цена за извършване на услугата:  20 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата