79. 2115 Попълване/поправка на кадастрален план

Нормативно основание: Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 2

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец
  • Документ за собственост;
  • Материали и данни от геодезически измервания от лицензиран изпълнител в цифров и графичен вид.
  • Скица, проект на исканото изменение в цифров и графичен вид;
  • Други ………………….. /Документи по §4 от ПРЗ на Наредба РД-02-20-5/2016 г.в необходимия обем/

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата: повече от 30 дни 

Такса/цена за извършване на услугата


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата