82. 2117-1 Одобряване на подробен устройствен план от общинския съвет

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 129, ал.1

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за собственост №..........;
  • Проект ;
  • Мотивирано предписание №............ ;
  • Данни за заинтересованите съседи по чл.131 от ЗУТ;
  • Писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти в които се иска свързано ниско застрояване, съгласно чл.21, ал.4 от ЗУТ;
  • Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи в случаите по чл.17, ал.2, т.2 и 3 от ЗУТ;
  • Съгласувателни писма от заинтересуваните централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационни дружества в случаите, когато са изисквани с мотивираното предписание;
  • Документ за заплатена такса

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  повече от 30 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  По тарифа приета от ОбС


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата