83. 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Копие от документ за собственост и оригинал за справка (отстъпено право на строеж);
  • Скица с виза;
  • За строежите по чл.147, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а в случаите по т. 14 - се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мреж;
  • За недвижими културни ценности в техните граници и охранителни зони - съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство; За строежите по чл.147, ал. 1, т. 15 и 16 се представят договор със собственика и становища на инженер-конструктор и на инженер с професионална квалификация в областта на съобщенията, с чертежи, схеми, записка с техническите характеристики на физическата инфраструктура и на електронната съобщителна мрежа, която се предвижда за разполагане в нея, и указания за тяхното изпълнение.
  • Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини за постройки и съоръжения по чл.147, ал.1 от ЗУТ;
  • Други...........................;
  • Квитанция за платена такса;

Място за извършване на АУ :  Общински център

Срок за извършване на услугата:  7  дни

Такса/цена за извършване на услугата:  20 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата