88. За продължаване срока на действие на разрешителното за водоползване

Нормативно основание: Закон за водите - чл. 78 

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец на хартиен и електронен носител;
  • Документ за платена такса;

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата:  100 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата