98. Издаване на удостоверение по чл.66, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността за правна сделка със собствена част от имот

Нормативно основание: Закон за собствеността - чл.33 и чл.66 от ЗС

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Копие от актуална скица на имота-за имот извън населено място;
  • Документ за собственост или договор за отстъпено право за строеж/ разрешение за строеж;
  • Становище от кмета на селото;
  • Документ за платена такса

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 10 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата