106. 2099 Справки (устни и писмени) от кадастъра

Нормативно основание: Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, във връзка с Преходни и заключителни разпоредби - §. 4

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Представя документ за собственост на имота. 

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  веднага

Такса/цена за извършване на услугата: безплатно


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата