109. 2399 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т. 3

Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри - § 4, ал.1 от ПЗР

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Оригинална скица (издадена преди повече от 6 месеца);
  • Копие от Документ за собственост, заверено от собственика „вярно с оригинала“ или оригинал за сверка;
  • Документ за заплатена такса.

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  3 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата