111. 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Нормативно основание: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка със

Закона за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане за издаване на документ (образец);
  • Документ за самоличност (пълномощно-копие)

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 4 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата