114. 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 41, във връзка с; чл. 29, ал. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане за издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата (образец);

  • Документ за самоличност (пълномощно-копие);

  • Удостоверение за наследници, ако наследодателят е с последен постоянен адрес извън територията на община Добричка;

  • Декларация по чл.32 от ЗМДТ;

  • Документи удостоверяващи собствеността на наследодателя;

  • Застрахователна оценка на МПС;

  • Данъчна оценка на недвижим имот;

  • Документи за банкови сметки на наследодателя

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 4 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата