115. 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 3; чл. 14, ал. 1; чл. 110, ал. 1, т. 13

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане за издаване на документ (образец); 
  • Документ за самоличност (пълномощно-копие)

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата: 7 дни 

Такса/цена за извършване на услугата: 4 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата