117. 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 1; чл. 4, ал. 3; чл. 9а, ал. 1; чл. 9б; чл. 115

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - чл. 3

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане за издаване на документ (образец); 
  • Документ за самоличност (пълномощно-копие).

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  в рамките на деня

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата