119. 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Нормативно основание: Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 12

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка (образец);
  • Документ за самоличност (пълномощно-копие);
  • Документ за собственост-копие;
  • Декларация по чл.14 от ЗМДТ; 
  • Документ, удостоверяващ характеристиките на бъдещата сграда  (проект, обяснителна записка, ценообразуване и др.).

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата: 5 дни/ в деня на подаване на искането 

Такса/цена за извършване на услугата: 5лв. / 10лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата