120. 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Нормативно основание: Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 12

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка (образец);
  • Документ за самоличност (пълномощно-копие);
  • Документ за собственост;
  • Декларация по чл.14 от ЗМДТ

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  5дни / в деня на подаване на искането

Такса/цена за извършване на услугата: 5лв. / 10лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата