121. 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Нормативно основание: Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка (образец); 

  • Документ за самоличност (пълномощно-копие);

  • Документ за собственост-копие;

  • Декларация по чл.14 от ЗМДТ;

  • Удостоверение за наследници, ако наследодателят е с последен постоянен адрес извън територията на община Добричка;  

  • Удостоверение с характеристики на поземлен имот в земеделска територия и скица;

  • Констативен протокол от дирекция УТСОСПООС, удостоверяващ степента на завършеност на сградата.

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  5 дни / в деня на подаване на искането

Такса/цена за извършване на услугата: 5лв. / 10лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата