122. 2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3, във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 1; чл. 6, ал. 1, б. "а"

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане за издаване на документ (образец); 
  • Документ за самоличност (пълномощно-копие)

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 4 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата