123. 2384 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11

Нормативно основание: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 11

Необходими документи за извършване на услугата: Искане (по образец)

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата