125. Издаване на персонален идентификационен код (пик) за достъп

Нормативно основание: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл.88

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане за издаване на документ (образец);
  • Документ за самоличност (пълномощно-копие)

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  в рамките на деня

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата