129. Приемане на искания за прихващане или възстановяване на надвнесени суми по местни данъци и такса за битови отпадъци

Нормативно основание: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл.128 и чл.129

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане (образец);
  • Документ за самоличност (пълномощно-копие);
  • Документи за платени, подлежащи на възстановяване или прихващане, данъци и такса за битови отпадъци-оригинал

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  30 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата