132. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината и за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно об-е

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл.14

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Декларация по чл.14 ЗМДТ (образец);
  • Документ за собственост (нотариален акт, договор, съдебно решение и др.)-копие;
  • Документ за платен % данък придобиване-копие;
  • Документ, удостоверяващ основание за освобождаване от данък недвижими имоти-копие;
  • Удостоверение за наследници, ако наследодателят е с последен постоянен адрес извън територията на община Добричка-копие; 
  • Препис от акт за смърт-копие (при починал ползвател); 
  • Документ за самоличност ( пълномощно-копие).

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  при подаване 

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата