133. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 32

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Декларация по чл.32 от ЗМДТ (образец); 
  • Документи удостоверяващи собственост на наследодателя-копие;
  • Удостоверение за наследници, ако наследодателят е с последен постоянен адрес извън територията на община Добричка-копие;
  • Застрахователна оценка на МПС;
  • Данъчна оценка за недвижим имот; 
  • Документи за банкови сметки на наследодателя; 
  • Документ за самоличност (пълномощно-копие)

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  при подаване 

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата