135. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху превозни средства

Нормативно основание

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Декларация по чл.54 от ЗМДТ (образец);

  • Документ за придобиване;

  • Свидетелство за регистрация I-ва част;

  • Квитанция за платен данък ПС от прехвърлителя;

  • Удостоверение за застрахователна стойност на ПС-копие;

  • Документи за ползване на облекчения-ЕР на ТЕЛК, EURO-копие;

  • Други документи от компетентен орган (при бракуване, унищожаване)-копие;

  • Документ за самоличност (пълномощно-копие)

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  при подаване 

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата