136. Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък

Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл.  61н

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Декларация по чл.61н ЗМДТ (образец);
  • Документ удостоверяващ обстоятелство за ползване на данъчно облекчение по чл.61м от ЗМДТ (ТЕЛК)-копие;
  • Документ за самоличност (пълномощно-копие)

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  при подаване 

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата