146. 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Нормативно основание

 • Закон за туризма - чл. 133, ал. 3, във връзка с
 • Преходни и заключителни разпоредби - §. 5

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Заявление по образец;
 • декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
 • декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
 • справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
 • копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
 • формуляр по образец за определяне на категорията;
 • копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
 • документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
 • изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
 • документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

 

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  2 месеца 

Такса/цена за извършване на услугата: .хотели,мотели,апартаментни туристически комплекси, вилни селища,туристически селища и вили:

а) до 30 стаи - 450 лв.;

б) от 31 до 150 стаи - 1000 лв.;

в) от 151 до 300 стаи - 1700 лв.;

г) от 301 до 500 стаи - 2500 лв.;

д) над 500 стаи - 4500 лв.;

2. - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи - 180 лв.;

б) от 21 до 40 стаи - 360 лв.;

в) от 41 до 60 стаи - 850 лв.;

г) от 61 до 100 стаи - 1800 лв.;

д) над 100 стаи - 3600 лв.;

3. стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги

а) за едно легло - 9 лв. на легло;

б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 9 лв. на брой;

в) за място на палатка в къмпинг - 9 лв. на брой;

4. заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

а) до 20 места за сядане - 130 лв.;

б) от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;

в) от 51 до 150 места за сядане - 720 лв.;

г) от 151 до 300 места за сядане - 1400 лв.;

д) над 300 места за сядане - 1800 лв.;- 220 лв.;Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата