147. 2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Нормативно основание: Наредба за специално ползване на пътищата - чл. 11

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Копие от Констативен акт обр.15 към Наредба №3 от 2003год. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
  • При проверката се представят: Актове и протоколи, съставени по реда на Наредба №3, Екзекутивна документация, ако е приложимо;
  • Документ за заплатена такса

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  14 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 40 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата