155. 2030 Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция "Земеделие"

Нормативно основание: Наредба № 3, на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа (обн., ДВ, бр. 10 от 5.02.1999 г.) за създаване и поддържане на регистъра на земеделските производители - чл. 8, ал. 6, т. 2, във връзка с; чл. 3

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ удостоверяващ, че лицето е земеделски стопанин;
  • Сключен договор за наем/аренда/ и/или документ за собственост.

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  1 ден 

Такса/цена за извършване на услугата: безплатноНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата