168. 1994 Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Нормативно основание: Граждански процесуален кодекс - чл. 621

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане по образец;
  • Документ за самоличност;
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване.
  • Препис от съдебно решение или акт,.заверен по надлежен ред от чуждестранния орган,който го е издал.
  • Удостоверение от чуждестранния орган, че решението е влязло в сила/ако става въпрос за съдебно решение/.
  • Декларация с нотариална заверка,с която се декларира, че са спазени условията на чл.117,т.3 и 4 от КМЧП.

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата