Община Добричка обявява конкурс за длъжността “Рехабилитатор“ в услугата: „Ранна интервенция на уврежданията и Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ по Проект BG05М9ОР001-2.004-0021„Равен шанс за всички деца в община Добричка“Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата