Екология

ВЪЗДУХ

Наблюдението и контролът върху състонието на атмосферния въздух се осъществва от специалиста на община Добричка,РИОКОЗ гр.Добрич и РИОСВ-Варна. В периода след 1989г. е налице значително намаляване емисиите на атмосферните замърсители, а от там и подобряване качеството на въздуха в населените места. Опалванията на стърнищата и неорганизираното изпускане на емисии в атмосферния въздух влияят върху качеството на атмосферния въздух. Непосредствения контрол върху състоянието и експлоатацията на обектите с източници на емисии в атмосферния въздух, върху работата на пречиствателните съоръжения и върху емисиите от отделните източници се извършва от общинските органи в съответствие с чл.19 от ЗЧАВ.

 

ВОДИ

РЕКИ И ЕЗЕРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Територията на общината е бедна на водни ресурси, които заемат едва 0,19 % от общата площ, при средно за страната 2 %. и това се дължи на геолого-географските фактори. Водните ресурси на територията на община Добричка включват основните видове водоизточници: главно подпочвени води и по-малко реки. Подземните води са важно звено във водния баланс на района. Хидрогеографската обстановка се определя от язовир "Одринци" с 3мил.куб.м.вода и 10бр.малки микроязовира с 1,1мил.куб.м.вода и Батовска река. През територията на общината с посока юг-север ,преминава долината на р.Суха.В по-голямата си част има широко речно легло,запълнено с наносни материали и стръмни склонове.По главните притоци са:Батовско,Лясковско и Богдановско сухи дерета.Водният им режим се определя от дъждовните води и снеготопенето. Река суха е и приемник на битовите отпадни води на град Добрич,след пречистването им в ГПСОВ с.Врачаници. Подземните води са разположени в два хоризонта,които се използват за водоснабдяване на населените места от общината:
- плитък водоносен хоризонт/сарматски/с дълбочина на водата от повърхността от 30-85м.
- втори водоносен хоризонт/валанжски/,чрез дълбоки сондажни кладенци от 500 до 1300м.

ПИТЕЙНИ ВОДИ

Питейното водоснабдяване се осъществява от подземни водоизточници чрез 16бр.отделно работещи помпени станции. Основни водоизточници са дълбоки сондажи и малък брой каптажи,които са напълно достатъчни ,като дебит за нормалното водоподаване в населените места. В кметствата са изградени 69бр.подземни резервоари с обща вместимост 12030 куб.м.и три куловодоема-Стожер,П.Гешаново и в района на Шевели могила с общ обем -335куб.м.вода. Общата дължина на водопровода в общината е 765км., от които външна водопроводна мрежа е 440км. и вътрешна-325км.,изградена от етернитови тръби. Водите се отличават с микробна чистота и могат да се използват за питейни нужди без пречистване. За периода 1995-2005г. са наблюдавани всички водоизточници от общината. Средноденонощно количество вода на жител от общината е 70л.

ОТПАДНИ ВОДИ

В населените места от общината няма изградени канализационни системи за отпадни битови води. В с.Врачанци функционира ГПСОВ-Добрич. ПСОВ"Добрич" се стопанисва от „ВиК"ООД, гр.Добрич,която е разположена в с.Врачанци,община Добричка и пречиства отпадъчните води от канализационната система само на гр.Добрич.ПСОВ работи със съоръжения за механично и биологично пречистване на водите, без възможност за отстраняване на общ фосфор и общ азот.

 

ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ

Почвите са акцептор на всички вредни въздействия в околната среда и като такива създават потенциален риск за здравето на населението.
Основни източници при замърсяването на земеделските земи се явяват основно неправилната употреба на химични средства за растителна защита.

 

ОТПАДЪЦИ
ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ ПО ВИДОВЕ И ИЗТОЧНИЦИ

На територията на общината се генерират битови,строителни и производствени отпадъци.Преобладават отпадъците от животински и разстителен произход.Значително по-малки количества са битовите и строителните отпадъци. Битовите отпадъци в населените места от общината се депонират на 69бр.сметища/площадки/намиращи се в землищата на селата. Ежегодно се извършва пролетно и есенно почистване на сметищата -изгребване на отпадъците до повърхността на почвата,пробутване и депониране в определении места на сметищните площадки.Заедно с почистването на регламентираните сметища се почистват и ликвидират нерегламентирани сметища и стари замърсявания включени в общинската програмата за управление на отпадъците.В населените места предстои да се въведе по етапно организирано събиране и извозване на твърдите битови отпадъци на регионално депо. Строителни отпадъци се депонират на сметището за строителни отпадъци до с.Владимирово , което представлва отработен котлован на каменна кариера. Ежегодно се депонират средно по 600т. строителни отпадъци Производствени отпадъци се депонират на насипеще с.Одърци за флотационни манганови отпадъци от "Евроманган"АД с.Църква. С решение №357/28.04.2005г., Добрички общински съвет прие нова Наредба №6 «За управление на дейностите по третиране на отпадъци и поддържане чистотата на територията на общината».С Наредбата се уреждат правата и задълженията на общината,на гражданите,на фирмите и други организации в осъществяването на дейностите по третиране на битови,строителни и опасни отпадъци генерирани от населението и поддържане чистотата на територията на общината.Изпълнявайки задълженията си залегнали в Наредбата ние реализираме основните цели от управлението на отпадъците,изразяващи се в :почистване сметищата за ТБО/твърди битови отпадъци/,поддържане чистатата в населените места чрез провеждане дни за почистване ,хигиенизиране и осъществяване на ефективен контрол по спазване на Наредбата.

 

ШУМ

Не е правен анализ на звуковото налягане в населените места,но може да се твърди ,че не се надвишават пределно допустимите норми.
РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА И ВЛИЯНИЕ ОТ ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ
На територията на общината е извършен радиационен контрол от РИОСВ-Варна на "почвени проби и обекти потенциални замърсители" в с.Стожер ,с.Свобода,с.Карапелит,при който са получени следните резултати:

Контроленпункт Уран     238    Bg/kg Радий 226 Bg/kg Торий 232 Bg/kg Калий 40 Bg/kg Цезий    Bg/kg
1 Стожер 34+5 37+5 45+2 603+55 25+1.2
2 Свобода 27+6 33+5 37+2 593+54 24+1
3 Карапелит 37+2 37+3 34+1 553+45 25+1

 

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Зелените площи в населените места се разделят на:
-Площи с широко обществено ползване и включват:-паркове,градини и улични насаждения.Парковете и градините в общината са на площ-492дка.,от които дървета и храсти-162дка.Най-често срещани дървесни видове:tilia argentea,Fraxsinus oxycarpa,Pinus nigra,Aesculus Hippo castanum, Betula alba.
-Площи за ограничено ползване-включват дворовете на детските градини,училища,кооперации,дворове на здравни служби и др. и представляват залесена площ-430дка.Преобладаватдървесни видове:Cercis silicuastrum,Platanus orientalis,Picea abies.
Във връзка с отсичането на дървесни видове в населените места е извършено компесаторно озеленяване в селата: Стефаново, М.Смолница,
Котленци,Плачи дол,П.Минково,Свобода и др

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

На територията на община Добричка са обявени следните защитени територии по Закона за защитените територии/обн.ДВ бр.133/1998г. с изм. и доп./-защитена местност „Орлова могила" обявена със Заповед №РД-819/23.08.2002г. на МОСВ , с площ 413.354дка. Попада в землището на с.Долина, ЕКАТТЕ 21957,имот № 001040-наличие на божур и останки от степни гори в Южна Добруджа; част от защитена местност „Суха река", обявена със Заповед №РД-538/12.07.2007г. /обн.ДВ бр.68/21.08.2007г./ на МОСВ, с обща площ 23079.176дка. Попада в землищата на с.Дряновец-941.328дка., с.Воднянци -791.311дка., с.Хитово -752.864дка. С.Житница -890.030 дка, с.Пчелник -1260.127дка. и с. Кръгулево -1612.786дка.

В териториалния обхват на община Добричка са обявени и одобрени, следните защитени зони по Закона за биологичното разнообразие:

Защитени зони съгласно Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици:
ОБЯВЕНА е първата в България защитена зона BG 0002048 „Суха река" със Заповед №РД -853/15.11.2007г.( обн.ДВ бр.100/30.11.07г.)на МОСВ с обща площ 254377.861дка.
Одобрена е защитена зона BG0002082 „Батова" - приета с Решение №122/ 02.03.2007г. на Министерски съвет;
Одобрена е защитена зона BG 0002085 „Чаиря" - приета с Решение № 122/ 02.03.2007г. на Министерски съвет;

Защитени зони съгласно Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора:
Одобрена е защитена зона 0000107 „Суха река" -приета с Решение № 122/ 02.03.2007г. на Министерски съвет;
Одобрена е защитена зона BG 0000102 „Долината на река Батова" -приета с Решение №802/04.12.2007г. на Министерски съвет.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата