Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) е общинска структура, създадена и работеща на основание ЗБППМН. В състава на комисията са включени 9 члена представители на общинската администрация, педагози, социални работници, юристи, представители на РИО - Добрич. Председател на комисията е н-к отдел "Хуманитарни дейности". Между заседанията на комисията текущите въпроси се решават от тричленно Оперативно бюро. През годината се провеждат 4 заседания с конкретен дневен ред, отразяващ дейността на комисията, изпълнението на взетите решения и резултатите от реализираните иновационни практики.

МКБППМН осъществява и координира социално-педагогическата дейност на територията на Общината по отношение на малолетните и непълнолетните лица, инициира програми за противодействие на противообществените прояви, сътрудничи си с всички институции, работещи с и за деца, поддържа контакти с правозащитните и правораздавателни органи.

Иновационни практики на МКБППМН:
"Млад полицейски доброволец" - съвместна дейност на МКБППМН, ІІ-ро РПУ Добрич и УКБППМН - Целта на тази дейност е активизиране работата на училищните комисии по ранна превенция на асоциалното поведение, институционално сътрудничество, възпитание на доверие и уважение към органите на реда.
"Открити дни на МКБППМН и ІІ-ро РПУ" - провеждат се всяка календарна година чрез различни по вид мероприятия и дейности.

Kъм МКБППМН функционира Клуб на обществения възпитател
Дейността на Клуба се организира съгласно ЗБППМН. За община Добричка са определени 7 обществени възпитатели, които ежемесечно представят отчети за извършената от тях корекционно-възпитателна работа с определените за възпитателен надзор деца.  Клубът работи по годишен план, който включва организационни, социално-превантивни, корекционно-възпитателни, квалификационни мероприятия. Обществените възпитатели заедно с децата се включват активно в мероприятия организирани от МКБППМН и УКБППМН. Правят предложения пред Дирекция "Социална закрила" за оказване на социална помощ за родители.

Телефон за връзка :058/600 889 - вътр.231Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата