Указател

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ на общинска администрация община Добричка

Община Добричка
ул. „Независимост" № 20
9300 гр. Добрич

e-mail: obshtina@dobrichka.bg
www.dobrichka.bg

код за избиране на град Добрич - 058

Телефонна централа - 600 889

Факс - 600 806

Длъжност Име, фамилия Вътрешен Директен
Общински съвет
Председател Общински съвет Дико Иванов 103

603119

 482

Общинска администрация
Кмет на общината Соня Георгиева 201 601690
Заместник-кмет “УТС”,общинска собственост, приватизация, екология и опазване на околната среда"   205 601366
    208 601017
Заместник-кмет по „Финансово-стопански дейности” Атанас Дучев 202 601680
Заместник-кмет по "Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика" инж.Румяна Иванова 207 601730
Секретар на общината   206 600805
Гл.експерт ОМП Станимир Атанасов 119  
Ст.експерт.-канцелария и връзки с обществеността Таня Борисова 200 600892
Делегирани одитори Даниела Николова, Росица Тодорова 204 600621
Юристи

Веселина Георгиева
Димчо Маринов

Кристина Костова

221  
Обща администрация
Дирекция „Административно правно, информационно обслужване и технологии и управление на собствеността”
Директор на дирекция АПИОТУС

Ирена Петкова

217  
Гл.експерт “Човешки ресурси.” Нели Димитрова 115  
Мл.експерт “Информ.обсл. и технологии” Васил Кралев 117, 125  
Гл.експерт по осигуряване работата на ОбС Женя Александрова 101 603124
Мл.експерт по осигуряване работата на ОбС Виляна Тончева 101 603124
Юрист по осигур.раб.на ОбС Диана Далакманска 101 603124
Гл.експерт.”ГРАО” Росица Великова 113  
Ст.експерт”ЛБД-население” Тодорка Колева 113  
Гл.експерт "ГРАО"   113  
Ст.спец. архив Ваня Яневска 111  
Техн.сътрудник-домакин   117

 

Техн.сътрудник-машинописец   209  
Мл.експерт ИОЕУ Росица Василева 209  
Мл.експерт адм. обсл. в ЦУИ Гергана Тодорова 105 600180
Мл.експерт адм. обсл. в ЦУИ Диана Господинова 105 600180
Мл.експерт адм. обсл. в ЦУИ

Ивелина Тачева

105  
Дирекция финансово-стопански дейности
Гл. счетоводител Йоанна Пенева 215 601370
Н-к отдел  

 

 
 Директор дирекция "ФСД" Веселка Петрова

 219

603194

Гл.експерт ТРЗ и бюджет Петя Славова 219 603194
Н-к отдел МДТ Жулиета Георгиева 217  
Ст.експерт данъци и такси  Пенка Георгиева 107 600643
Мл.експерт данъци и такси Ангел Минчев 107 600643
Гл.експерт.- данъци и такси Наталия Коева 107 600643
Ст.спец-счетоводител Божанка Танева 107 600643
 Ст.експерт данъци и такси Радка Иванова

107

600643

Ст.спец.-счетоводител данъци и такси Станислава Желкова 107 600643
 Ст.спец.-счетоводител данъци и такси Христина Иванова

107

600643

Финансов контрольор   218  
Ст.експ.общ.приходи и контрол Петър Петров 218  
Ст.спец.-счетоводител Алина Дякова 211  
Ст.спец.-счетоводител Мариета Иванова 211  
Гл.спец.-счетоводител Дияна Койчева 211  
Ст.спец.-счетоводител Павлина Козарева 213  
Ст.спец.-счетоводител Жени Ганчева 213  
Ст.спец.-счетоводител Росица Василева 213  
Ст.спец.счетов.-касиер Недялка Димова 109  
Специализирана администрация
Дирекция “УТС, общинска собственост, приватизация, екология и опазване на околната среда
Директор на дирекция инж.Таня Василева 223 603167
Гл. архитект архитект Валентин Калчев 229 600619
Гл. експерт "Социална и транспортна инфраструктура"  инж. Атанас Пангаров

233

 

Старши експерт СКС

Гл.спец.стр.техник и контрол по строителството

Емилия Желязкова

Иван Ковачев

224

224

 
Ст.спец.незак.стр. и стр.техник Весела Иванова 224  
Ст. спец.нез.с-во и стр.техник Недялка Костадинова 224  
Мл.експерт.опаз.и възст.околна среда Диана Михайлова 224  
Ст.специалист „Кадастър и рег-я” Станка Христова 220  
Ст.специалист „Кадастър и рег-я”

Красимира Бояджиева

220  
Ст.специалист „Кадастър и рег-я” Деяна Христова 220  
Гл.експерт общ.собственост Ивайло Йорданов 222  
Ст.спец.общ.собственост Йорданка Донева 222  
Ст.спец. общ.собственост и  инвестиции Валентина Колева 222

 

Ст.експ. общ.собственост и  инвестиции Елена Друмева 222  
Гл.експерт – екология и опазване на околната среда   233  
Гл.експерт "Водоснабдителна, хидро-, електро-  и съобщителна инфраструктура"

Добринка Петрова

233

 

Дирекция “Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика”
Директор на дирекция Ели Петрова 221  
Отдел “Хуманитарни дейности”
Н-к отдел Наташа Василева 231 601048
Гл.експерт  Марияна Станева 214  
Гл.експерт  Сеза Шериф 214  
Отдел „Социални услуги”
Н-к отдел "Социални услуги" Пепа Кирчева 225  
Отдел „Европейски проекти, програми и икономическа политика”
Н-к отдел Даниела Тодорова 231 600537
Гл.експерт по евро проекти, програми и икон.развитие Еда Юсуф 227 600537
Гл.експерт – еврофондове и у-ние на проекти

Детелина Иванова

227  
Гл.експерт еврофондове,разработване и упр-е на проекти Гюлхан Вейсел 227 600537
Гл.експерт-сел.ст-во и ст.д-сти      
Гл.експерт „Селско стопанство, туризъм, търговия и услуги” Антония Илиева 227  


Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата