Структура, състав, ръководство

СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГР..ДОБРИЧ
МАНДАТ 2015 - 2019

инж. Пламен Иванов Станчев - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

ел.поща: obshtinskisavet@dobrichka.bg

 

І.ПК по финанси и бюджет, икономическа и инвестиционна политика, евроинтеграция и международно сътрудничество

 

1.    Донко Георгиев Марев                              председател

2. Светослав Иванов Димитров                       зам.-председател

3. Димитър Стоилов Димитров                        секретар

4. Йордан Илиев Йорданов                              член

5. д-р Даниела Атанасова Йорданова             член

6. Виолета  Георгиева Драгнева                      член

7. д-р Ердинч Илияз Хаджиев                          член

 

ІІ. ПК по образование, здравеопазване, трудова заетост и социални дейности

1. Пламен Димов Тодоров                             председател

2. Д-р Даниела Атанасова Йорданова         зам.- председател

3. Ваня Красимирова Василева                    секретар

4. Милена Златева Димитрова                      член

5. Д-р Добромир Георгиев Дечев                  член

6. инж. Генади Георгиев Ганчев                     член

7. Пламен Недев Петров                                член

 

ІІІ. ПК по култура, младежки дейности, вероизповедания, спорт и туризъм

1. Ярослава Желязкова Василева          председател

2. Виолета Георгиева Драгнева               зам.-председател

3. Павел Колев Костадинов                      секретар

4. Кадир Таир Басри                                   член

5. Йордан Илиев Йорданов                      член

6. Милена Златева Димитрова                 член

7. инж. Генади Георгиев Ганчев                член

 

ІV.ПК по местно самоуправление, обществен ред, сигурност и законност

1.    Димитър Василев Чернев                       председател

2.    Павел Колев Костадинов                         зам.- председател

3.    Джевдет Мустафа Мехмед                      секретар

4.    инж. Пламен Иванов Станчев                член

5.    Йордан Илиев Йорданов                        член

6.    Ярослава Желязкова Василева             член

7.    Д-р Даниела Атанасова Йорданова       член

 

V.ПК по общинскасобственост, устройство на територията и строителство

1. Пламен Недев Петров                           председател

2. Петко Иванов Игнатов                           зам.-председател

3.инж. Пламен Иванов Станчев               секретар

4. Анифе Исмаил Карани                         член

5. Кадир Таир Басри                                  член

6. д-р Ердинч Илияз Хаджиев                  член

7. Ваня Красимирова Василева               член

 

VІ. ПК по земеделие, екология, услуги и транспорт

1.    Димитър Стоилов Димитров                председател

2.    Петко Иванов Игнатов                           зам.-председател

3.    Светослав Иванов Димитров               секретар

4.    Ярослава Желязкова Василева            член

5.    Пламен Димов Тодоров                         член

6.    

7.    Джевдет Мустафа Мехмед                    член

 

VІІ.ПК за установяване конфликт на интереси по чл.72, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

1.      Петко Иванов Игнатов                        председател

2.      Павел Колев Костадинов                   член

3.      Милена Златева Димитрова             член

4.      Пламен Недев Петров                        член

5.      Димитър Василев Чернев                  членНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата