Анкетна карта за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в община Добричка

Обществените нагласи и очаквания на гражданите и бизнеса към общинската администрация при административното обслужване и необходимостта от подобряване на бизнес средата налагат ново преосмисляне на политиката в тази област. Общинската администрация не функционира сама за себе си, а заради гражданите, като осигурява качествено административно обслужване чрез спазване на нормативно определените стандарти и отстранявайки максимално условията за корупция. Базирайки се на добрите европейски практики, администрацията следва да поставя като ключов момент в действията си удовлетвореността на потребителя на услугата.

Действията за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги се ръководят от следните цели:

  • Основана цел на общинската администрация е да подобрява достъпа до административните услуги и да повишава качеството им;
  • Да улесни гражданите и юридическите лица при получаването на информация за видовете административни услуги, за необходимите заявления по образец и регламентираните срокове;
  • Да предостави на заинтересованите граждани професионална консултация за задължителния набор от документи, които осигуряват изпълнението на всяка административна услуга;
  • Въвеждане на механизми за надеждна обратна връзка от клиента и извличане на поука от направените коментари;
  • Да повиши качеството на крайния продукт на видовете административни услуги;
  • Извършване, измерване и публикуване оценките за удовлетвореност на клиентите.

Попълнените Анкетни карти може да изпращате на електронниет адреси, посочени в тях.

БЛАГОДАРИМ ВИ!


АНКЕТНА КАРТА
ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Вие сте?1. Приемлив ли е периодът, за който ще бъде извършена услугата?2. Беше ли Ви предоставена услугата по справедлив и компетентен начин?3. При възникване на въпрос или неяснота беше ли ви разяснено какво да правите?4. Беше ли услугата предоставена без грешка?5. Удовлетворени ли сте от организацията на услугите и качеството на обслужване?6. Писмената и устната реч беше ли разбираема за вас /например без сложни термини и думи/?7. Удобно ли е за вас работното време на администрацията?8. Възползвате ли се от електронните услуги на общината?9. Смятате ли, че в общинската администрация съществува корупция?10. Достатъчно бързо и компетентно ли бяхте обслужен(а)?Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата