22. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Нормативно основание:

  • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 12, ал. 2

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец.
  • Документ за самоличност.
  • Удостоверение за наследници при необходимост.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): кметства

Срок за извършване на услугата:

Такса/цена за извършване на услугата:Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата