20.Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

Нормативно основание:

  • Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Документ за самоличност.

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): кметства

Срок за извършване на услугата: до 3 дни

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв.Намаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата