18. Заверка на копие от документация, съхранявана в „Архив”

Нормативно основание:

  • Закон за Националния архивен фонд - чл. 94, ал. 2
  • Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд - чл. 26 и чл.37

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност.
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК .

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център, кметство, по населените места

Срок за извършване на услугата: 3 дни/1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 5 лв./7 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата