17. Заверка на данните на свидетели, посочени от собственика в молба-декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка

Нормативно основание:

  • Граждански процесуален кодекс – чл. 587, ал.2

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Молба-декларация от нотариус за обстоятелствена проверка

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): кметство или км.наместничество

Срок за извършване на услугата: 1 ден

Такса/цена за извършване на услугата
: безплатнаНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата