16.Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Нормативно основание:

  • Гражданско процесуален кодекс - чл.431, ал.3 и 4

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Искане/Заявление от ЧСИ

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): общински център/кметство/км.наместничество

Срок за извършване на услугата: 7 дни

Такса/цена за извършване на услугата: Цената се образуваНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата