13.Издавене на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Нормативно основание:

  • Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.  чл. 102, ал. 1 т. 3
  • Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13

Необходими документи за извършване на услугата:

  • Заявление по образец;
  • Документ за самоличност.
  • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК  .

Място за извършване на АУ (общински център/кметство/км.наместничество): кметство или км.наместничество

Срок за извършване на услугата: 3 дни/1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 3 лв./5 лв.


Прикачени файловеНамаляване на административната и регулатоната тежест
Към началото на страницата